Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z ze zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2021

2020

UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2022-06-09 10:10
Autor: Adrian Cieślik
9018499cdeb99cc69ff1b4c476d6e930da9d3c5e