Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Dostępność cyfrowa

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Chodzieskiego Centrum Usług Wspólnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
 • serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności cyfrowej treści internetowych, w takim zakresie jak:

 • postrzegalność, brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści,
 • przewidywalność, m.in. niepełna jednolitość nawigacji - klawisz TAB przechodzi pomiędzy interfejsem przeglądarki, a treścią strony.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

 • powiększenie, pomniejszenie liter,
 • strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony,
 • strona posiada możliwość odczytania na głos całości lub zaznaczonego tekstu,
 • menu strony umieszczone zostało na częściowo górze oraz po lewej stronie serwisu.

Język migowy

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w PCUW przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. PCUW może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w PCUW, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w PCUW, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres Szkoły, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem tłumacza języka migowego dostępnego w formie on-line.

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. PCUW w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Dostępność architektoniczna Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

Siedziba Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży mieści się przy Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody, a po lewej ich stronie znajduje się podjazd. Przy drzwiach budynku zainstalowano dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami w celu przywołania pracownika. W budynku brak jest windy osobowej. Na piętro prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się wyłącznie na parterze budynku.

Obsługa korespondencji papierowej

Przed wejściem do budynku znajduje się skrzynka na dokumenty i korespondencję. Dziennik Korespondencji znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w sekretariacie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń PCUW z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

PCUW nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej strony Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży odpowiada: Adrian Cieślik.
E-mail: a.cieslikk@pcuwchodziez.pl
Telefon: (67) 306-70-14

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację w sprawie dostępności sporządzono dnia 2021-02-17, na podstawie samooceny.

Samokontrola strony za pomocą walidatora udostępnianego na stronie https://validator.utilitia.pl/ wykazała, że strona spełnia kryteria dostępności, uzyskała 10/10 pkt. Jeśli kontrolujesz stronę, a wynik jest odmienny - prosimy o kontakt.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

Raport

Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.

Data utworzenia: 2021-03-03 15:42
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2024-03-27 17:44
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
b06907f882f6ab4d4432148addaa428d56921124
Wersje archiwalne
2023-03-31 15:29ef7314d2d231242afd44db1f7335bdb230cc8bb1Adrian Cieślik
2023-03-27 21:116f9608dfd9360db7749c2eeca48605cfc9c50082Adrian Cieślik
2022-04-08 11:483491293151a12d6620727f1f1f3068caf904dee9Adrian Cieślik
2021-03-25 17:401b20cf35f6a0d26b87f84822707c18405c659376Adrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl