Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, PCUW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PCUW, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji PCUW powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez PCUW, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież
  • złożyć osobiście w Sekretariacie PCUW, ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież, I piętro, pok. 8
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pcuwchodziez.pl
  • w formie dokumentu elektronicznego, poprzez platformę e-PUAP

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.

Data utworzenia: 2021-02-22 11:09
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2023-03-27 21:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
a20e1c3f2dd8648fd69a154e1cf78bdc9abc8218
Wersje archiwalne
2021-02-22 11:09c802fa21a661b30a2ba9f90f42485c412e0a9021Adrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl