Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, s.1 oraz Dz.U.UE L 127), Zarządzeniem 13/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, wprowadzono:

 1. Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 3. Regulamin Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 14a, 64 800 Chodzież.
 2. W Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży na Inspektora ochrony danych osobowych powołany został Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e mail iod2@synergiaconsulting.pl, tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonywania działalności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podległych jednostek;
  2. zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
  3. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa w tym archiwalnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie określonym na podstawie następujących przepisów prawa:
  1. udzielona przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z:
   • art. 6a-6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511ze zm.);
   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   • uchwały nr XI/115/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży" oraz statutu PCUW.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze. zm.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
  3. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane w serwisach internetowych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod2@synergiaconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe w serwisach internetowych będą przetwarzane w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozliczalności wykonywanych na niej operacji.
 4. Dane takie jak adres IP, adres email będą przetwarzane zgodni z art. 6 ust. 1 a) w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż 5 lat.
 6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

 1. Pliki cookies tworzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
 2. Użytkownik akceptuje fakt, iż w ramach ciasteczek gromadzone są:
  1. identyfikator sesji użytkownika,
  2. wariant wybranej szaty graficznej,
  3. rozmiar czcionki serwisu,
  4. potwierdzenie okienka informującego o technologii cookies,
 3. Administratorem wszystkich danych, m.in. opisanych w pkt. 1. jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, który może korzystać z usług podmiotu przetwarzającego serwisującego stronę internetową - tylko takiego, z którym została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży (Usługodawca) informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie wszelkich danych publikowanych na przedmiotowej stronie internetowej usługodawcy: TinyIT Paweł Tatera.
 5. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 6. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.
Data utworzenia: 2021-03-05 14:31
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2023-03-27 21:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
30d05f1a39ecc904631b7fcd25ab2b79603556a6
Wersje archiwalne
2021-03-25 17:304be5b9017e7d2512578da30782839ee35d2daf5bAdrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl