Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Dostępność cyfrowa

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Chodzieskiego Centrum Usług Wspólnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności cyfrowej treści internetowych, w takim zakresie jak:

  • postrzegalność, brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści;
  • przewidywalność, m.in. niepełna jednolitość nawigacji - klawisz TAB przechodzi pomiędzy interfejsem przeglądarki, a treścią strony;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację w sprawie dostępności sporządzono dnia 2021-02-17, na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej strony Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży odpowiada: Adrian Cieślik.
E-mail: a.cieslikk@pcuwchodziez.pl
Telefon: (67) 306-70-14

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

Siedziba Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży mieści się przy Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody, a po lewej ich stronie znajduje się podjazd. Przy drzwiach budynku zainstalowano dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami w celu przywołania pracownika. W budynku brak jest windy osobowej. Na piętro prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się wyłącznie na parterze budynku.

Obsługa Korespondencji

Przed wejściem do budynku znajduje się skrzynka na dokumenty i korespondencję. Dziennik Korespondencji znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w sekretariacie.

Raport

Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.

UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2021-03-25 17:40
Autor: Adrian Cieślik
1b20cf35f6a0d26b87f84822707c18405c659376